Melastomataceae


Blakea anomala AB41a
Blakea anomala AB41b
Blakea anomala AB41c
Blakea tuberculata AB143a
Blakea tuberculata AB143b
Blakea tuberculata AB143c
Clidemia sp1 AB129a
Clidemia sp1 AB129b
Clidemia sp1 AB129c
Conostegia icosandra AB150a
Conostegia icosandra AB150b
Conostegia micrantha AB158a
Conostegia micrantha AB158b
Conostegia micrantha AB65a
Conostegia micrantha AB65b
Conostegia micrantha RA2002a
Conostegia micrantha RA2002b
Conostegia micrantha RA2002c
Conostegia micrantha cf AB46a
Conostegia micrantha cf AB46b
Conostegia micrantha cf AB46c
Conostegia montana AB142a
Conostegia montana AB142b
Conostegia oerstediana AB108a
Conostegia oerstediana AB108b
Conostegia oerstediana AB108c
Conostegia subcrustulata AB209a
Conostegia subcrustulata AB209b
Conostegia subcrustulata AB209c
Conostegia xalapensis AB189a
Conostegia xalapensis AB189b
Conostegia xalapensis AB189c
Henriettea tuberculosa AB1
Henriettea tuberculosa AB178a
Henriettea tuberculosa AB178b
Henriettea tuberculosa AB178c
Leandra longicoma AB198a
Leandra longicoma AB198b
Miconia affinis AB215a
Miconia affinis AB215b
Miconia affinis AB215c
Miconia argentea AB188a
Miconia argentea AB188b
Miconia argentea AB188c
Miconia centrodesma AB81a
Miconia centrodesma AB81b
Miconia centrodesma AB81c
Miconia centrodesma AB81d
Miconia centrodesma AB81e
Miconia impetiolaris AB216a
Miconia impetiolaris AB216b
Miconia impetiolaris AB216c
Miconia longifolia AB218a
Miconia longifolia AB218b
Miconia loreyoides AB68a
Miconia loreyoides AB68b
Miconia loreyoides AB68c
Miconia multiplineria AB115a
Miconia multiplineria AB115b
Miconia multiplineria AB115c
Miconia sp2 AB175a
Miconia sp2 AB175b
Miconia sp2 AB175c
Ossaea asplundi AB140a
Ossaea asplundi AB140b
Ossaea brenesii AB169a
Ossaea brenesii AB169b
Ossaea brenesii AB169c
Ossaea brenesii RA2002a
Ossaea brenesii RA2002b
Ossaea micrantha AB162a
Ossaea micrantha AB162b
Ossaea micrantha AB162c
Ossaea micrantha AB225a
Ossaea micrantha AB225b
Ossaea micrantha AB225c
Ossaea micrantha AB80a
Ossaea micrantha AB80b
Ossaea micrantha AB80c
Topobea pittieri AB123a
Topobea pittieri AB123b
Topobea pittieri AB123c

Family Index